088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching People Management

Uw zoek resultaat voor: People Management

Cursus People Management In-Company ook voor Groepstraingen

... Het slagen of falen van organisaties wordt vandaag steeds meer bepaald door de medewerkers en de manier waarop deze ingezet worden. Het lijnmanagement speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Vandaar dat ~people management~ een belangrijke vaardigheid is, die managers vandaag moeten bezitten. Een goede basiskennis en nieuwe inzichten in thema`s betreffende personeel en organisatie zijn dan ook onmisbaar om als...
103 training_cursus/peoplemanagement/peoplemanagement.php

Cursus MT Middel Management Intensief In-Company ook voor Groepstraingen

... In middenkader functies draait het eigenlijk om twee zaken: het ontwikkelen van een nieuw beleid en het aansturen van een groep medewerkers. Het hebben van een eigen visie is daarvoor noodzakelijk, maar zo`n visie ontwikkelt u pas als u weet wat er speelt binnen organisaties en tussen mensen onderling. Die kennis doet u op met de cursus Middelmanagement. Een puur praktische en boeiende cursus, waarin alle zaken, ...
100 training_cursus/middel-management/middel-management.php

Cursus Timemanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... U kent het wel, veel werk, hoge werkdruk, zaken niet afkrijgen. Speelt dit binnen uw organisatie, dan hebben wij een doeltreffende training voor u. In de training wordt aandacht besteed aan een tweetal punten m.b.t. time management, t.w. effectiviteit en efficiency. Boeiend om te zien ~wat doe ik in mijn tijd~ hoe u omgaat met tijd en taken. Prioriteiten stellen vormt hierin een belangrijk onderdeel, waarbij aspe...
60 training_cursus/time-management/cursus_timemanagement.php

Cursus Projectmanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen Project Resultaten En Doelstellingen; Pro...
56 training_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Cursus Projectmanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen Technieken Van Proj...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Cursus Bedrijfsspecifieke Logistiek In-Company ook voor Groepstraingen

... Veel bedrijven maken gebruik of overwegen het aanschaffen van (kostbare) logistieke bedrijfsbrede (integrale) software zoals SAP, BaaN, Exact of Navison. Helaas blijkt dat het rendement van dergelijke pakketten achter blijven bij de verwachting. Gebruikers van het systeem zijn ontevreden en het management haalt onvoldoende stuurinformatie uit het systeem. De kernoorzaak is dat er onvoldoende kennis aanwezig is va...
132 training_cursus/cursus-logistiek-management/training_logistiek.php

Cursus ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding - Coaching In-Company ook voor Groepstraingen

...traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator van het managementsysteem als ook begeleiding van uw medewerker(s), die belast is (zijn) met het opzetten of beheren van het managementsysteem. Onderwerpen Doel Van Een Managementsysteem; InventarisatieBeoordeling Van De ProceduresPlan Van Aanpak SchrijvenOpbouw Van Het Totale ManagementsysteemHerschrijven Van Het KSM HandboekImplementeren Van Vernieuwde ProceduresBorgen En Vastleggen. Resultaten H...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Cursus ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus In-Company ook voor Groepstraingen

... Kwaliteitsmanagement is meer dan het implementeren van een model alleen. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen Ontwikkeling I...
28 training_cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

Cursus Optimale Bedrijfskunde In-Company ook voor Groepstraingen

...ndelen, dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. Hierbij gaan wij uit van de laagste kosten. Onderwerpen Productievoorbereiding; ProductieplanningKostenbeheersingProjectmanagementTimemanagementDenkprocessen Voor Storing ZoekenOnderhoudsbeheersingPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten U krijgt kennis van en inzicht in aspecten van de (productie/werk) voorbereiding. U verwerft kennis en inzicht in het hoe en waarmee het werk moet worden uitgevoerd. Wat de gewenste resultaten zijn en wat de meest geschikte methode van werken is om dat resultaat te bereiken. Alle modules van deze training kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. U ontvangt na dit uitvoerig begeleidingstraject een getuigschrift en/...
86 training_cursus/bedrijfskunde/opleiding-bedrijfskunde.php

Cursus Optimaal Leidinggeven In-Company ook voor Groepstraingen

... een overzichtelijk en zeer praktijkgericht programma. Alle essentiele kennis en vaardigheden, die u nodig heeft om een goede invulling te geven aan uw rol als leidinggevende, komen aan de orde. In deze training maakt u voortdurend de koppeling van de relevante managementconcepten naar uw eigen praktijk. De bijeenkomsten zijn zeer afwisselend en uitdagend. U gaat concreet oefenen met praktijksituaties. Tussen de bijeenkomsten door werkt u aan praktijkgerichte opdrachten. Onderwerpen Effectief Leidinggeven (stijlen); Beginner Tot Professional Van Het LeidinggevenStimulerend En SituationeelDoelgerichte CommunicatieHet Motiveren Van Uw AfdelingEffectief TijdmanagementHet Toepassen Van Invloedsmodellen Voor De LeidinggevendeEffectief Delegeren Als LeidinggevendePersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten ...
12 training_cursus/effectief_leidinggeven/professional_in_leidinggeven.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

...audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursist in staat om op een praktische manier interne kwaliteitsaudits uit te voeren. Naast theoretische achtergronden en normen worden er ook praktische vaardigheden bijgebracht die nodig zijn bij het uitvoeren van een interne audit. In deze zeer praktische cursus verwerft u in korte tijd de essentiele vaardigheden van ISO 19011. Dit zijn de belangrijkste kennisvaardigheden op het gebied van een interne auditor. Er wordt i...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus Kwaliteitsbewustzijn In-Company ook voor Groepstraingen

...n of een dienst van goede kwaliteit te verlenen. In deze boeiende en zeer praktijkgerichte cursus komen alle basisaspecten van kwaliteit, alsook eventueel de KAM (QHSE), aan de orde. Na dit effectieve programma bent u goed op de hoogte hoe het kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie is georganiseerd. Deze cursus is ontwikkeld voor alle medewerkers binnen uw organisatie. De wensen en het tijdspad worden met u als organisatie aangepast. Daarbij wordt de cursus op maat gemaakt en werken wij met concrete voorbeelden van uw organisatie. Op deze manier draagt deze cursus bij aan een zichtbare verbetering van uw organisatie. Daarbij bestaat er ook de mogelijkheid om in deze cursus actieve activiteiten te organiseren om het kwaliteitsbewustzijn onder uw medewerkers te verhogen. Onderwerpen De Definitie Van Kwal...
27 training_cursus/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn.php

Cursus Effectief Leidinggeven In-Company ook voor Groepstraingen

...arkt- en productontwikkeling en formuleert het marketingconcept zodanig, dat het past bij de omgeving en bij de organisatie. ~ Voor Wie ~ U bent leidinggevende, lijnmanager of hoofd van een afdeling met ruime werkervaring. U bent op strategisch niveau werkzaam. U wilt uw (management)vaardigheden en uw kennis op het gebied van ondernemerschap/businessplanning verder vergroten en verder ontplooien. U beschikt over hbo- of academisch werk en denkniveau, aangevuld met ruime werkervaring. Onderwerpen Leidinggeven Managen, Doelgericht OptredenPlanning En KostenMotivatie CoachenControleren Sturen.Persoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten U signaleert de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie op een breed terrein. Deze beoordeelt u op het belang voor de organisatie. U zorgt voor een marketingconce...
99 training_cursus/ondernemer/ondernemer-in-de-organisatie.php

Cursus Medezeggenschap OR In-Company ook voor Groepstraingen

...ks BestuurFinancien AdministratiefArbobeleid Ziekteverzuim ConflicthanteringCoaching Van Dagelijks Bestuur Van MedezeggenschapsorganenDagdeel Cursus Over De WOR Voor OR, Resultaten Na deze boeiende en pakkende training heeft u inzicht verkregen in bedrijfsvoeringsaspecten en verbetermanagement, gezien vanuit het oogpunt WOR. Tevens heeft u inzicht verkregen in methodes, opzet, invoering en instandhouding van het vertegenwoordigingsmodel. Het gevolg zal zijn een betere motivatie, waardoor het rendement in uw onderneming verhoogd zal worden en uw positie binnen de OR zich zal verbeteren. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursi...
102 training_cursus/medezeggenschapsraad/OR-training.php

Cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP In-Company ook voor Groepstraingen

...oduceren, waarna de uitvoering goed verloopt. Hierna kunt u het individuele persoonlijk ontwikkelingsplan afstemmen op andere instrumenten binnen uw organisatie, bijvoorbeeld het sociaal beleid, opleidingsactiviteiten, de stijl van management of aspecten van waarderen, beoordelen of belonen. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Persoonlijk ontwikkelingsplan...
52 training_cursus/training-persoonlijk-ontwikkelingsplan/persoonlijk-ontwikkelings-plan.php

Page generated in 0.0509 seconds.